ایمیل ما

Info@zardineh.com   Ceo@zardineh.com

Iso@zardineh.com    Trade@zardineh.com

آدرس ما

نشانی: تبــریز، جاده تهران، کوی یاس

شماره تماس ما

تلفــن: 36377770 041
فکس:  36378226 041